Doktryna

DOKTRYNA w zarysie

Podstawowe prawdy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego wyrażone zostały w starożytnych wyznaniach wiary, które stanowią wspólne dobro chrześcijaństwa:

Wyznanie Wiary Apostolskie,

Wyznanie Wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie,

Wyznanie Wiary Chalcedońskie.

 Metodyści wyznają, że:

 • Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym (przekazem Bożej woli).
 • Pismo Święte jest podstawą i normą formułowania doktryny i etyki ewangelicko-metodystycznej.
 • Chrystus ustanowił dwa sakramenty: Chrzest Święty i Eucharystię.
 • Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, zarówno: niemowlętom, dzieciom, jak i osobom dorosłym nie ochrzczonym uprzednio w innym Kościele.
 • Sakrament Komunii Świętej (Eucharystii) udzielany jest każdemu, zgodnie z nakazem Chrystusa, pod obiema postaciami – chleba i wina.
 • Wyłącznie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu należna jest wszelka cześć i chwała. Wszelkie inne kulty – natury, człowieka, wytworów ludzkich rąk – nie powinny mieć miejsca w Kościele Jezusa Chrystusa.
 • Spowiedź powszechna i zwiastowanie Bożej Łaski wszystkim pokutującym uznawane są za wyraz woli Bożej.
 • Człowiek zbawiany „jest darmo z łaski przez wiarę” i podlega działaniu Bożej Łaski: uprzedzającej, usprawiedliwiającej i uświęcającej.
 • Osoba usprawiedliwiona z łaski przez wiarę może doświadczyć pewności zbawienia, gdyż „Duch Boży poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (List św. Pawła Apostoła do świętych w Rzymie 8,16).
 • Wierzący, który doświadczył „usprawiedliwienia z łaski przez wiarę”, wkraczając na drogę duchowego wzrostu, powinien zmierzać ku doskonałości w miłości, ku uświęceniu życia swojego i innych. Nie ma osobistego uświęcenia bez uświęcenia społecznego.

Boża Łaska dostępna jest dla każdego za pośrednictwem:

 • studiowania Pisma Świętego,
 • modlitwy,
 • postu,
 • sakramentów: Chrztu Świętego i Eucharystii,
 • społeczności wiary, nadziei i miłości.

Teologię Kościoła wyrażają:

Społeczne nauczanie Kościoła ukazują:

Metodyści wezwani są do:

 • nie czynienia nikomu krzywdy i unikania wszelkiego zła
 • czynienia dobra przez służbę bliźniemu
 • korzystania z ustanowionych środków łaski

jana

Reklama